วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

ความรู้ทั่วไป

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. (อังกฤษ: Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นร้อยละ 99.79 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ถือหุ้นร้อยละ 0.18 และบุคคลทั่วไปถือหุ้นร้อยละ 0.03

ประวัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2486 ในชื่อ "ธนาคารเพื่อการสหกรณ์" เพื่อทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์ในประเทศไทย ต่อมาปี พ.ศ. 2509 จึงได้มีการจัดตั้งธนาคารใหม่ขึ้นแทน เพื่อให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรด้วย โดยใช้ชื่อว่า "ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์"ทำหน้าที่อำนวยสินเชื่อทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง ทั้งโดยตรงและสู่สถาบันเกษตรกร มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรหรือการดำเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์การเกษตร สามารถประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องในการเกษตร เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร รวมทั้งให้บริการรับฝากเงิน

การดำเนินงาน
ธ.ก.ส. เป็นธนาคารประเภทรัฐวิสาหกิจ มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล อาทิ โครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และโครงการจำนำผลผลิตทางการเกษตร
ธ.ก.ส. มีผลการดำเนินงานได้กำไรสุทธิจำนวน 8,012 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2553
รางวัล
ธ.ก.ส. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 ในด้านการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น อีกทั้งยังได้รับราลวัลผลการดำเนินงานดีเด่น และรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ในปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลจาก: วิกิพีเดีย

แนะนำการสอบ

คำแนะนำในการสอบธนาคาร ธกส.
คำแนะนำในการสอบธนาคาร ธกส.  เนื่องจากข้อสอบ ธกส.จะมีการกำหนดเวลาด้วย  ผู้เข้าสอบจะต้องรีบทำ ผู้เข้าสอบส่วนใหญ่จะทำไม่ทัน  เพราะฉนั้นจะต้องมีการฝึกทำข้อสอบให้มากๆ  ข้อสอบ ไม่ยากแต่จะเยอะ   บวก ลบ คุณ หาร ทศนิยมให้คล่องๆ ทำให้เร็วหน่อย   ข้อสอบไอคิวจะเป็นถามตอบเชิงสัญลักษณ์ พวกเรียงเลข เรียงภาพ ส่วนข้อสอบอีคิวจะเป็นคำถามปลายเปิดให้เราตอบ แต่ถ้าเอาเชิงจิตวิทยาแท้ๆจะเป็นรูปภาพให้เราดูแล้วบรรยายความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อภาพ ก็เขียนให้ตรงความรู้สึกในแง่บวกไว้
วิชาภาษาไทยจะออกเกี่ยวกับ พวกสำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ส่วนภาษาอังกฤษ  ให้หาข้อความที่มันผิดไปจากพวก หรือ คำตอบที่เหมือนโจทย์  
Aptitude Test ให้เลือกข้อที่เป็นเรามากที่สุด เช่น   คุณมักจะตั้งใจทำงานให้เสร็จ ก่อนจะไปทำอย่างอื่น
1. จริง
2. ค่อนข้างจริง
3. ไม่จริง
ส่วนใหญ่ข้อสอบ EQ มันมีทริคคือจะถามคำถามซ้ำ เช่นข้อ 7 กับ ข้อ 100 เป็นคำถามเดียวกัน แต่สลับตำแหน่งคำตอบ ถ้าตอบคำถามเหมือนกัน  ก็จะทำให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นแน่นอน
สำหรับผู้ที่ต้องการสอบธนาคาร ธกส.  เมื่อสอบข้อเขียนผ่านแล้ว ต่อไปจะเป็นการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  โดยจะต้องไม่ต่ำกว่า  30 คำ/นาที   ถ้าพิมพ์ผิดไม่สามารถลบได้และมีแป้นพิมพ์ตัวอักษรให้ดู  สำหรับใครที่พิมพ์สัมผัสไม่เป็น ในการสอบพิมพ์ดีดจะสอบ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที เลือกเอาครั้งที่ดีที่สุด การพิมพ์ดีด จะใช้โปรแกรมword&excel คงจะ 2003,2007 ที่เคยไปสอบของหน่วยงานราชการอื่น เค้าจะให้ข้อความมาแล้วพิมพ์เป็นจดหมาย ส่วน excel ก็จะให้เป็นตารางพิมพ์ตามแล้วก็มีช่องว่างไว้ให้ใช้สูตรคำนวณหาคำตอบ
การสัมภาษณ์งาน ส่วนใหญ่กรรมการเขาจะดู บุคคลิกภาพ ปฏิภาน ไหวพริบ ขอให้คุณมั่นใจในตนเองว่า มีศักยภาพในการทำงานเท่านั้นก็พอ คำถามอะไรมาถ้ารู้ก็ตอบด้วยความมั่นใจ ชัดเจน ตรงประเดน ถ้าไม่รู้ก็บอกไม่ทราบและขอเวลาศึกษา อย่าพยายามจิตนาการทำเหมือนรู้ หรือ นิ่งเงียบนานเกินไป ก็ไม่ยากหรอก   นอกจากนี้ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำงานธนาคาร ทุกคำตอบอย่าแสดงถึงความเจ้าเล่ห์

วิชาที่ใช้สอบจะมีอยู่   3  ส่วน   ได้แก่
วิชาที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. ธ.ก.ส.)
1. ลักษณะแนวข้อสอบ วิชาความสามารถทั่วไปได้แก่
-คณิตศาสตร์ทั่วไป
-การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภูมิ ตารางและกราฟ
-การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา
-อนุกรมและอุปมาอุปไมย
-รูปภาพ
–มิติสัมพันธ์
-ความสามารถด้านวิเคราะห์ สรุป เหตุผล
2. ลักษณะแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ประกอบด้วย
-การหาข้อบกพร่องทางภาษา
-การเรียงลำดับข้อความให้ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
-การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตรงความหมาย
-การอ่านทำความเข้าใจบทความ
-ความสามารถในการใช้ภาษา ได้แก่ สำนวนคำพังเพย คำราชาศัพท์ การอ่านบทความจากข่าว ปกิณกะ สารคดีสั้นๆ และบทความสรุปข่าวประเภท เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร
-ความสามารถด้านอื่นที่เหมาะสมกับการวัดทักษะด้านนี้
วิชาที่2 วิชาความละเอียดแม่นยำ
วิชาความละเอียดแม่นยำ ออกสอบ 50 ข้อ (เวลาสอบ 30 นาที)
-ความละเอียดในการสรุป
-ความละเอียดในการพิจารณา
-ความแม่นยำในข้อมูล
-ความละเอียดรอบคอบในการอ่าน

วิชาที่3 ความรู้เฉพาะตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ
- ความรู้เกี่ยวกับธกส. ปีที่ก่อตั้ง ตราสัญลักษณ์ ชื่อเต็มภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ชื่อย่อภาษาไทย-อังกฤษ รอบปีบัญชีคือเดือนอะไร ชื่อเว็บธนาคาร ชื่อเว็บที่เกี่ยวข้อง เว็บแผ่นดินทองคืออะไร? เว็บท่องเที่ยววิถีไทยคือ ชื่อผู้จัดการใหญ่คนปัจจุบัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
-เศรษฐกิจ สังคม การเมือง +นโยบายรัฐบาล +ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนาชนบท
-การวิเคราะห์ชุมชน กรอบการพัฒนา 3 ขั้นตอน ขั้นที่ 1ชุมชนพึ่งพาตนเอง 2พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างชุมชน 3ะเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน
-การวิเคราะห์การตลาด
-การให้บริการที่ดี
-หลักการบริหารเบื้องต้น
-ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
-บัญชีเบื้องต้น
-เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น demand หรือ supply ปีที่สอบนั้นออก access supply อุปสงค์ส่วนเกิน ง่ายๆแค่ข้อเดียว ข้อสอบเศรษฐศาสตร์น่าจะถามเฉพาะฝั่งSupply นะครับ
-จริยธรรม/จรรยาบรรณของธนาคาร

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษา
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งที่สอบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
พนักงานการเงิน
พนักงานธุรการ
พัฒนาธุรกิจ
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ทุกตำแน่งพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ

สวัสดีคะศูนย์หนังสือสอบราชการ Sheetbook แหล่งรวมแนวข้อสอบงานราชการ ทุกหน่วยงาน
ขอแนะนำชีทอ่านสอบ ธ.ก.ส. ทุกตำแหน่ง
สรุปและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
เนื้อหาครอบคลุมวิชาที่ใช้สอบ มีตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียด
รวมความรู้ทั่วไปและเฉพาะตำแหน่งไว้ในเล่มเดียว(200-220 หน้า)
เป็นการเพิ่มโอกาสในการสอบ อ่านเตรียมพร้อมก่อนลงสอบสนามจริง
จำหน่ายคู่มืออ่านสอบ ธ.ก.ส.
ประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้สอบ

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ธกส
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษา
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
7 แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์ และการบริหารเบื้องต้น
8 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชีเบื้องต้น
9 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ
10 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
11 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ

แนวข้อสอบ พัฒนาธุรกิจ ธกส
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ
3 ความสามารถด้านภาษา
4 ความสามารถทางด้านเหตุผล
5 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
7 สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน
8 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ
9 แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์ และการบริหารเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
MP3 - ภาษาอังกฤษ

ผู้จัดการ ธกส
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
4 ตัวอย่างการวิเคราะห์ด้านการเงิน
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
9 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไปสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 60
10 แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมมาภิบาล
11 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ
12 ความรู้เรื่องการบริหารงานจัดการทั่วไป การจัดทำแผนงาน

แนวข้อสอบ พนักงานการเงิน ธกส
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
3 การคิดวิเคราะห์และเหตุผล
4 ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
5 ความสามารถด้านภาษาไทย
6 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการธนาคาร
7 ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ 
8 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
9 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำด้านมิติสัมพันธ์
10 แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์และการบริหารเบื้องต้น
11 การพัฒนาชนบทและชุมชน+แนวข้อสอบ
12 แนวข้อสอบจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมมาภิบาล
13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
13 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
14 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม

แนวข้อสอบ  พนักงานธุรการ ธกส
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษา
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
9 แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
mp3-ระเบียบงานสารบรรณ


<<รีวิวความสำเร็จของลูกค้าที่อ่านชีทของเรา>>  
http://www.ตัวอย่างแนวข้อสอบ.com/webboard/viewtopic/75
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ติดต่อคุณนุชจรี 
TEL:090-8134236
LineID:topsheet1
>>> ข้อสอบมี 4 แบบ <<<
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 799 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยค่ะ
เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 
ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 
ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์

youtube

แนวข้อสอบ ธนาคาร ธกส
รายละเอียดวิชาที่สอบ #แนวข้อสอบ ธนาคาร ธกส
1 ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส.
2 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษา
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

<<รีวิวความสำเร็จของลูกค้าที่อ่านชีทของเรา>>  
http://www.ตัวอย่างแนวข้อสอบ.com/webboard/viewtopic/75
 
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. ติดต่อคุณนุชจรี 
TEL:090-8134236
LineID:topsheet1
 
>>> ข้อสอบมี 4 แบบ <<<
1. ไฟล์ PDF ชุดละ 399 บาท (รวดเร็วทันใจ ได้รับภายในวันที่สั่งซื้อ ) 
2. หนังสือ+VCD ราคา 799 บาท (ส่งฟรี ems พร้อม VCD บรรยายต่างๆ) 
3. ชุดติว VCD + หนังสือ ราคา 1500 บาท (VCD ครอบคุมในหนังสือที่สอบ)
4. ชุดติว DVD + หนังสือ ราคา 2500 บาท (เจาะลึกจัดเต็ม เข้าใจง่าย)
 
สนใจชำระค่าสินค้าและบริการ แล้วแจ้งได้เลยค่ะ
เลขที่บัญชี 985-4-43385-4 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กรุงไทย 
ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์
เลขที่บัญชี 619-2-17391-2  ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธ.กสิกรไทย 
ชื่อบัญชี กฤษฎาพร  เหมวันต์